Formkrav

Ett testamente är till för dem som ska se till att testators (den som skriver testamentet) sista vilja ska genomföras. Det är därför mycket viktigt att ett testamente är så klart och tydligt som möjligt så att inga frågetecken uppkommer.

Lagtexten som rör testamente finns i ärvdabalken (1958:637). Lagtext är ofta rätt tungrodd att läsa. Så även denna. Nedan finns de viktigaste bestämmelserna beskrivna på svenska.

9 kapitlet
1 § Den som fyllt 18 år får skriva testamente. Även den som fyllt 16 år får testamentera bort egendom som man själv äger. För den som är eller har varit gift gäller inte ålderskraven.

10 kapitlet
1 § Testamente ska vara skriftligt. Testators namnteckning ska bevittnas av två personer. De ska vara på plats samtidigt och bevittna när testamentet skrivs under. Skrevs testamentet under innan vittnena var på plats går det lika bra att testatorn intygar att det är hans/hennes namnteckning.

Vittnena ska veta att det är ett testamente de bevittnar men de behöver inte veta något om innehållet. Det är upp till testatorn att avgöra.

2 § Det kan vara bra att det finns möjlighet att identifiera  testamentsvittnena såpass att de går att kontakta efter testators död. Vittnena  ”böra vid sina namn anteckna yrke och hemvist” enligt lagtexten. Idag känns det mer relevant med e-postadress eller mobilnummer istället för yrke. Personnummer är dock allra bäst.

3 § behandlar nödtestamente, det vill säga att man på sin dödsbädd berättar om sin yttersta vilja.

4 § Testamentsvittne måste vara över 15 år. Man får inte heller ha en psykisk störning så att man saknar insikt om vilken betydelse det har att bevittna ett testamente. Testators make/maka får inte vara vittne, inte heller hans/hennes föräldrar, barn, syskon och syskons makar.

Förmånstagare (den som får något i testamentet) får inte bevittna testamentet, inte heller de som är släkt med honom/henne på samma sätt som nämns ovan.

5 § Ett testamente kan när som helst återkallas. Det enklaste och bästa sättet  är helt enkelt att förstöra testamentet.

6 § Ändringar har samma formkrav som det ursprungliga testamentet. Det går att lägga till ändringar på ett befintligt testamente. Om ändringarna skrivs under av testator och bevittnas av två personer så gäller de. Ett kladdigt testamente är dock ofta inte tillräckligt tydligt.

Det bästa är därför att göra ett helt nytt testamente. Då kan man även ange att tidigare testamenten återkallas och att det är det nya som gäller.